Deklaracja dostępności strony internetowej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej św. Dominika Savio w Lubinie


Salezjańska Szkoła Podstawowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4kwietnia 2019r. odostępności cyfrowej stron internetowychiaplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.salsp.pl


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna zustawą odostępności cyfrowej stron internetowych iaplikacji mobilnych podmiotów publicznych zpowodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne

 • filmy które zostały zamieszczone na stronie www.salsp.pl nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze
 • są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutualt
 • zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

  Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Salezjańskiej Szkoły Podstawowej św. Dominika Savio w Lubinie
 • Adres: ul. Szkolna 25, 59-300 Lubin
 • Telefon: 767247300

Dostępność architektoniczna
 • główne wejście znajdujące się od bloków mieszkalnych ul. Mickiewicza , prowadzą do niego schody,
 • przy wejściu bocznym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły,
 • dodatkowo jest wejście od strony boiska,
 • od strony parkingu znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni,
 • przy wejściu głównym znajduje sie portiernia,
 • w budynku na każdym poziomie (2 piętra) znajduje się korytarz, dostęp na piętra przez dwie klatki schodowe,
 • budynek nie posiada wind,
 • w budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych,
 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym,
 • w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

  Ułatwienia

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • skala szarości,
 • podświetlane linki,
 • odwrócone kolory,
 • czytelna czcionka,
 • mapa strony,